• 1019103 Rear Pneumatic Clutch Shift

  • 1010K03 Rear Pneumatic (1:1,32)

  • 1015803 Rear Pneumatic (1:1,30)

  • 102K_03 Rear Pneumatic

  • 1015K03 Rear Pneumatic (1:1)

  • 1016803 PTO rear, 4 bolts, 1:1,30 2 gear heavy duty, central piston, constant mesh

  • 1013803 PTO rear, 4 bolts, 1:1,32 constant mesh, with support

  • 1023403 PTO rear, 4 bolts, 1:1,35. Tilting housing